Pages

Monday, August 1, 2011

16 Fadhilat Berakhlak Dengan Akhlak Islam


http://www.yanabeea.net/up_depart/1/2460.gif
1- Sebaik-baik cara atau jalan untuk mendekati Allah SWT.
2- Apabila telah sempurna akhlak sesama manusia, maka Allah SWT amat menCintainya.
3-  Berakhlak mulia, seseorang itu akan peramah sesama manusia dan manusia akan peramah bersamanya.
4-  Manusia tidak akan memuliakan mereka yang tidak berakhlak mulia sebagaimana dia tidak memuliakan dirinya dengan akhlak mulia.
5-  Berakhlak mulia adalah punca mencapai ketinggian dan kemuliaan pada seseorang.
6- Berakhlak mulia menyebabkan Rasulullah SAW menCintainya dan Rasulullah SAW sanggup bersahabat dengannya pada hari Kiamat nanti.
7- Berakhlak mulia adalah tanda kemuliaan diri dan tanda fitrah dirinya yang dijadikan dengan penuh kemuliaan.
8- Berakhlak mulia boleh mengubah musuh menjadi sahabat.
9- Berakhlak mulia akan menarik perhatian Allah SWT dan pasti mendapat keampunan Allah SWT.
10- Berakhlak mulia menyebabkan Allah SWT menghapuskan dosanya yang lalu.
11- Mereka yang berakhlak mulia sepanjang hari seolah-olah dia berpuasa sepanjang hari ( sepanjang hari mendapat pahala dan keampunan daripada Allah SWT.
12- Hanya mereka yang berakhlak sahaja yang layak memasuki Syurga Allah SWT.
13- Hanya  yang memiliki Akhlak Mulia sahaja yang akan mendapat membuat Mizan Allah SWT lebih berat di hari Kiamat nanti.
14- Jasad yang memiliki Akhlak Mulia tidak akan disentuh oleh Api Neraka.
15- Hanya dengan akhlak mulia sahaja yang mampu menyelesaikan segala permasalahan manusia.
16- BerAkhlak Mulia pasti sahabat akan bertambah dan musuh akan berkurangan.

42 HADIS KELEBIHAN MENUNTUT ILMU

Hadis 1 ²Kelebihan Orang Yang Alim 


‡Daripada Abu Amamah r.a berkata: Telahdisebut disisi Rasulullah s.a.wdua oranglelaki. Pertama orang yang abid (ahli ibadat) dan kedua orang yang alim. Maka Rasulullahs.a.wbersabda: ³Kelebihan orang yang alimatas orang yang abid seperti kelebihankuatas yang paling rendah daripadamu´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 2 ²Kehebatan Orang Yang Alim

‡Daripada Abdullah Bin Abbas r.a berkata:Telah bersabda Rasulullah s.a.w: ³Seorangyang alim itu lebih kuat pengaruhnya atassyaitan daripada seribu abid (yang tidak alim).

Hadis Riwayat At Tirmizi, Ibnu MajahHadis 3 ²Ilmu Mengangat Martabat Manusia

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telah ditanya Rasulullah s.a.w:³Siapakah orang yang paling mulia disisi Allah? Lalu Nabi s.a.w menjawab: ³Orang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling taqwa´. Seterusnya mereka berkata lagi: bukan ini yangkami tanyakan! Lantas Nabi menjawab pula: ³Kalau begitumungkin yang kamu maksudkan itu Nabi Yusuf a.s keranaBaginda adalah seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kekasih Allah´. Mereka berkata lagi: bukan ini yang kami tanyakan! TerusNabi menjawab lagi: ³Apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokohdari bangsa Arab?´ Mereka menjawab: Ya! Lalu Bagindabersabda: ³Orang yangbaik pada zaman jahiliyah dahulu, itulah juga orang-orangyang baik di zaman Islam ini, apabila mereka alimdengan hal-hal agama´Hadis 4 ²0rang Yang Alim Itu Hidupnya Berkat

Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Jika iadiperlukan maka ia akan memberi manafaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan maka ia mencukupkan dirinyasendiri (tidak menyusahkan orang lain)´.

Hadis Riwayat RazainHadis 5 ²Macam-macam Jenis Ulama

‡Daripada Anas r.a berkata: Bahawa Nabi s.a.w bersabda: ³Ulama itu ada tiga jenis. Pertamaorang yang alim yang hidup dengan ilmunya (mengamalkan ilmunya) dan masyarakat jugahidup dengan ilmunya. Kedua orang yang alimyang masyarakat mengambil manafaat denganilmunya tetapi dia sendiri membinasakandirinyanya (tidak mengamalkan ilmunya). Ketigaorang alim yang hidup dengan ilmunya(mengamalkan ilmunya) tetapi orang lain tidak mengambil manafaat dengan ilmunya´.

Hadis Riwayat DailamiHadis 6 ²Menuntut Ilmu Bererti Menuju ke Syurga

‡Daripada Abu Darda¶ r.a berkata: Aku telah mendengar Nabi s.a.w bersabda: ³Barangsiapa yang menjalani satu jalan ilmubererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalansyurga. Sungguhnya para malaikat menghamparkansayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dansesungguhnya orang yang ada diseluruh lapisan langit danbumi meminta ampun bagi orang yang alim sehingga ikanyang ada dilaut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yangalim atas orang yang abid seperti kelebihan bulan purnamaatas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama¶ itu pewaris Nabi-nabi. Dan para Nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar (wang emas) dan dirham (wang perak)tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Makabarangsiapa mengambil ilmu bererti ia telahmengambil habuan yang paling sempurna´.

Hadis Riwaat Abu DaudHadis 7 ²Menuntut Ilmu Itu Satu Kewajipan

‡Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: ³ Tuntutlah ilmuwalaupun ke negeri cina, kerana menuntut ilmu itu wajibatas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu keranaredha dengan apa yang mereka tuntut´.

Hadis Riwayat Al Bara

‡Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: ³Menuntut ilmu ituwajib atas setiap orang Islam. Dan orang yang meletakkanilmu itu disisi orang yang tidak ahlinya seperti memberikanrantai permata, mutiara dan emas ke leher babi´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 8 ²0rang Yang Alim Itu Pilihan Allah

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Barangsiapayang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya sudah tentu Allah menjadikannyaseorang yang mengerti dengan hal-hal agama´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 9 ²Pelajar Agama Sama Dengan Mujahid

‡Daripada Anas r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Barangsiapa keluar mencari ilmu maka ia sebenarnya berjihad di jalan Allah sehingga dia kembali´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 10 ²Pelajar Agama Diampun Dosanya

‡Daripada Sakhbarah r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Barangsiapa mencari ilmumaka yang demikian itu akan menghapuskandosa-dosanya yang lalu´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 11 ²Pelajar Agama Dijamin Rezekinya

‡Daripada Ziyad Bin Al-Harith berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Barangsiapamencari ilmu maka Allah Taala menjaminuntuk mencukupkan rezekinya´.

Hadis Riwayat Al KhotibHadis 12 ²Carilah Ilmu Sebelum Ia Dipertikaikan

‡Daripada Uqbah Bin Amir r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Carilah ilmusebelum lahir orang-orang yang sukamempertikaikan nilai-nilai agama´.

Hadis Riwayat BukhariHadis 13 ²Carilah Ilmu Sebelum Ia Hilang

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Belajarlah ilmu fardu aindan al-Quran, dan ajarkanlah akan dia kepadaorang lain, kerana aku akan meninggal dunia´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 14 ²Kelebihan Mempelajari Al Quran

‡Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al Quran danmengajarkannya kepada orang lain´.

Hadis Riwayat Bukhari, At TirmiziHadis 15 ²Orang Alim Itu Tawadhuk

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda : ³Tuntutlah ilmudengan bersungguh-sungguh, dan tentutelah bersama ilmu itu akan ketenteramandan kewibawaan. Dan hendaklah kamubersifat tawadhuk bagi guru yang kamubelajar kepadanya´.

Hadis Riwayat At TabraniHadis 16 ²Kesudahan Pencari Ilmu

‡Daripada Abu Said al-Khudri r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Orang yangberilmu itu tidak akan puas dari mencari ilmuyang didengarinya sehingga adalahkesudahannya itu di dalam syurga´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 17 ²Ilmu Dan Amal Di Syurga

‡Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda: ³Orang yang alim, ilmu dan amal itu ketiga-tiganya itu di dalam syurga. Danapabila orang alim tidak mengamalkanilmunya maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akandimasukkan ke dalam neraka´.

Hadis Riwayat Al DailamiHadis 18 ²Hikmah Idaman Orang Beriman

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Perkataan hikmah itu adalahidaman orang-orang yang beriman. Makamana sahaja ia menemukannya maka pasti iaakan mengambilnya´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 19 ²Hakikat Ilmu

‡Daripada Abdullah Bin Amru r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Hakikat ilmu itu tiga perkara, maka yang lain daripadanya adalahsesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertamaayat yang jelas. Kedua sunnah Nabi s.a.w yang ditegakkan (amalkan). Ketiga kewajipanyang adil´.

Hadis Riwayat Abu DaudHadis 20 ²Jangan Malu Hadir Majlis Ilmu

‡Daripada Abu Waqid Al Laithi r.a berkata: Ketika Nabi s.a.w sedang duduk (bersama2 sahabatnya dalam majlis ilmu) di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terusmenyertai majlis Nabi s.a.w. orang yang pertama ia melihat adatempat yang kosong di tengah2 halaqah, maka ia pun terusduduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di belakangmajlis. Adapun orang yang ketiga (kerana ia melihat orangramai maka ia rasa malu masuk ke majlis ilmu itu) maka terusia pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai Nabi s.a.w daripada percakapannya lalu Baginda bersabda: ³Hendakkahkamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama ia bersungguh mencari ilmu maka Allahmemberikan tempat kepadanya. Yang kedua ia merasa malu(tidak bersungguh2) maka Allah juga malu daripadanya (tidak memberi ilmu yang baik). Adapun yang ketiga maka iaberpalingdari Allah maka Allah pun berpaling jugadaripadana´.Hadis 21 ²Jangan Menyembunyikan Ilmu

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Barangsiapaditanya tentang suatu ilmu lalu iamenyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangdaripada api neraka´.

Hadis Riwayat Abu Daud, At TirmiziHadis 22 ²Jadikan Diri Sebagai Pintu Hidayah

‡Daripada Sahal Bin Saad r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³Demi Allah, bahawamemberi petunjuk oleh Allah akan seorangdengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada unta yang merah (sejenis kenderaanyang paling mahal pada zaman dahulu)´.

Hadis Riwayat Abu DaudHadis 23 ²Murid Itu Amanah Rasul Pada Seorang Guru

‡Daripada Abi Harun Al Abdi r.a berkata: Kami sering datang menemui Abi Said Al Khudri r.a,lalu beliau berkata: Selamat datang wasiat Rasulullah s.a.w, kerana sesungguhnyaRasulullah s.a.w bersabda bagi kami:³Sesungguhnya umat manusia akan datangmengikuti kamu. Dan sesungguhnya orangramai akan datang menemui kamu dari seluruhdunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agamadaripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang,maka wasiat ku pada kamu hendaklah kamumelayani mereka dengan baik´.

Hadis Riwayat At Tirmizi, Ibnu MajahHadis 24 ²Bertanya Itu Anak Kunci Ilmu

‡Daripada Ali Bin Abi Tholib r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³ilmu itu seperti gudang, dan kuncinya adalah bertanya. Makahendaklah kamu sering bertanya semoga kamudiberi rahmat oleh Allah Taala. Makasesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan empat orang. Pertama orang yangbertanya. Kedua guru yang menjawab. Ketigaorang yang mendengar jawapan itu. Keempat orang yang cinta kepada mereka´.

Hadis Riwayat Abu NaimHadis 25 ²Jadikan Diri Anak Kunci Kebaikan

‡Daripada Sahal Bin Said r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³kebaikan itulaksana beberapa gudang. Dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untungsekali bagi seseorang hamba yang telahdijadikan Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan. Dancelaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan´.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 26 ²Taqwa Itu Kemuncak Ketinggian

‡Daripada Yazid Bin Salmah r.a berkata: Akuberkata kepada Rasulullah s.a.w: bahawa akusangat banyak mendengar hadis daripadaengkau, dan aku takut bahawa yangkemudiannya melupakan yang pertamanya.Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullahdengan satu kalimat yang ringkas sekali,sebagai kesimpulan daripada segala yang akudengar. Maka Rasulullah s.a.w bersabsa:³Bertaqwalah engkau kepada Allah pada barangyang engkau ketahui.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 27 ²Sampaikan Ilmu Yang Sesuai Dengan Pendengarnya

‡Daripada Sahal Bin Said r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³Kebaikan itulaksana beberapa gudang. Dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untungsekali bagi seseorang hamba yang telahdijadikan Allah sebagai anak kunci bagi kebaikan, penutup bagi kejahatan. Dancelaka bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci bagi kejahatan, penutup bagi kebaikan´.

Hadis Riwaat Ibnu MaahHadis 28 ²Semua Penuntut Pasti Untung

‡Daripada Wasilah Bin Asqoq r.a berkata:Bersabda Rasulullah s.a.w: ³ Barangsiapamencari ilmu lalu ia mendapatkannya makabaginya dapat dua pahala. Dan barangsiapamencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannyamaka baginya dapat satu pahala ´.

Hadis Riwayat Al DaramiHadis 29 ²Kelebihan Mengajar Ilmu

‡Daripada Ibnu Mas¶ud r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Semoga Allah memberikankebaikan dan keindahan akan seorang yangmendengar daripada kami sesuatu lalu iamenyampaikannya kepada orang lain. Makabarang kali orang yang mendengar itu lebihmengambil manafaat daripada orang yangmenyampaikannya ´.

Hadis Riwayat At AtirmiziHadis 30 ²Sampaikan Ilmu Walaupun Sedikit

‡Daripada Abdullah Bin Umar berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Sampaikanlah apa yang kamudengar daripadaku walaupun hanya satu ayat.Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israil, maka tidak mengapa yangdemikian itu. Dan barangsiapa secara sengajaberbohong atas namaku maka hendaklah iamenyediakan dirinya masuk dalam api neraka ´.

Hadis Riwayat Bukhari, At AtirmiziHadis 31 ²Ambil Berkat Rasulullah dan Ulama•

‡Daripada Mahmud Bin Rabiq r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda: ³ Saya masih ingat ketika Rasulullah s.a.w menyembur (menghembuskan air) ke muka saya dari sebuahtimba daripada air telaga yang ada di kawasanrumah kami, dan saya ketika itu baru berumur lima tahun ´.

Hadis Riwayat Bukhari, MuslimHadis 32 ²Hati-hati Bila Menyampaikan Ilmu

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: ³ Aku telahingat daripada Rasulullah s.a.w dua jenis ilmu. Adapun yang pertama maka telah aku sebarkankepada kamu semua ( para tabi¶in). Adapunyang satu lagi, seandainya aku sampaikankepada kamu nescaya akan dipotong leherku ini ´.

Hadis Riwayat BukhariHadis 33 ²Semua Sabda Nabi Adalah Benar

‡Daripada Abdullah Bin Umar r.a berkata: Adalah aku menulissegala sesuatu yang aku dengar daripada Rasulullah s.a.w,lalu orang2 Quraish melarang aku daripada yang demikianitu dan merika berkata: Apakah engkau menulis segalasesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w, sedangkanbeliau adalah seorang manusia biasa yang bercakap2 dalamkeadaan redha dan marah. Maka aku berhenti daripadamenulis segala perkataan Rasulullah s.a.w yang aku dengar,sampai suatu masa maka aku menyebutkan yang demikianitu bagi Rasulullah s.a.w. Maka Baginda bersabda: ³Tulislaholehmuapa2 yang aku katakan. Maka demi Tuhan yangdiriku di dalam kekuasaannya, tiada keluar daripada mulutku ini kecuali perkataan yang benar´.

Hadis 34 ²Memelihara Ilmu Dengan Menulisnya

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang Ansar telah datangmengadukan hal kepada Rasulullah s.a.w. Iaberkata: Wahai Rasulullah! Aku sungguhnya telahmendengar perkataanmu dan aku sangat kagumdan hairan dengan keindahannya, tetapi aku tidak dapat menhafaznya. Maka apa yang perlu akulakukan? Maka sabda Nabi s.a.w: ³Hendaklahengkau menggunakan tangan kananmu´. Sambil mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang iadengarkan´.

Hadis Riwayat At TirmiziHadis 35 ²Yang pandai Tolong Menulis Bagi Yang Kurang Pandai

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telahberkhutbah Rasulullah s.a.w akan suatukhutbah. Lalu Abu Hurairah menyebutkanbahawa Rasulullah s.a.w menyebutkan di dalamkhutbahnya itu satu kisah yang panjang. Dan pada akhir hadis itu disebut bahawa Abu Syahberkata bagi Rasulullah. Wahai Rasulullah! Tolong tuliskan untuk ku isi khutbah tadi. MakaRasulullah s.a.w bersabda: ³Tolong tuliskanuntuk Abu Syah´.

Hadis Riwayat At Tirmizi

Hadis 36 ²Lebih Banyak Menulis, Lebih Luas Ilmunya

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Tiada adadari keseluruhan sahabat Rasulullah s.a.w orangyang paling banyak meriwayatkan hadis lebihdaripada aku, kecuali Abdullah Bin Umar, makadia lebih banyak daripada aku, kerana diamenulis dan aku tidak menulis.

Hadis Riwayat Bukhari, At TirmiziHadis 37 ²Apabila Ulama• Dimatikan Allah

‡Daripada Abdullah Bin Umar r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³sungguhnya Allah Taala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabut sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Taala akanmenghilangkan ilmu dengan mematikan paraulama¶. Sehingga apabila sudah tiada para ulama¶,manusia akan melantik pemimpin mereka daripadakalangan orang-orang yang jahil, lalu mereka akanditanya hukum sesuatu masalah, maka merekamenjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan.Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain´.

Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, TirmiziHadis 38 ²Tuntutlah Ilmu Sebelum Ia Diangkat

‡Daripada Abu Amamah r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Tuntutlah ilmu sebelum iadicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialahdiangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi s.a.w mengisyaratkan dengan menggambarkan jari tangan telunjuknya sambil bersabda: orangyang alim dan orang yang belajar ilmu itubersama-sama dalam mendapatkan pahala. Danorang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikan´.

Hadis Riwayat Ibnu MajahHadis 39 ²Ilmu Tanpa Amal Bererti Ia Telah Diangkat

‡Daripada Abu Darda¶ r.a berkata: Pada suatu masa kami bersama Rasulullah. Lalubaginda mengangkatkan pandangan ke arah langit, kemudian Baginda bersabda:Inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Zaid Bin Labid Al Ansari r.a:Bagaimana ilmu itu dicabut daripada manusia sedangkan kami masih membaca Al Quran. Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al Quran dan mengajarkannyakepada anak2 kami dan isteri2 kami. Lalu Baginda bersabda: Celakalah ibumu(kerana kehilangan kamu) wahai Zaid! Aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama¶ di negeri Madinah ini. Cuba lihat! Ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang2 Yahudi. Dan ini kitab Injil yang ada di kalangan orang2 Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah kepadamereka? Berkata Jabir r.a: lalu aku datang menemui Ubadah Bin Shomit r.a danaku berkata kepadanya: apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkanoleh Abu Darda¶ seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah berkata:benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda¶ itu. Dan kalau engkau mahu maka akuakan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia! Ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia itu ialah khusyuk (dalam solat).Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar maka engkautidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir di dalam itu akanseorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya´.Hadis 40 ²Ikhlas Dalam Mencari Ilmu

‡Daripada Kaab Bin Malik r.a berkata: Rasulullahs.a.w bersabda: ³ Barangsiapa mencari ilmuuntuk menandingi para ulama¶ ataumengalahkan orang2 yang jahil, atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya,maka orang ini akan dimasukkan Allah ke dalamapi neraka ´.

Hadis Riwayat TirmiziHadis 41 ²Mengajar Itu Sedekah Yang Paling Baik

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³ Sebaik-baik sedekah itu bahawamuslim itu belajar akan suatu ilmu kemudian diamengajarkannya akan saudaranya yang muslim´.

Hadis Riwayat Ibnu Majah


Hadis 42 ²Pahala Yang Berterusan

‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda: ³ Apabila mati seorang anak Adammaka terputuslah segala amalannya kecuali yang datang dari tiga sumber. Pertama sedekah jariah. Kedua ilmu yang memberi manafaat.Ketiga anak yang soleh yang mendoakanbaginya ´.

Hadis Riwayat Muslim
http://dppwm.blogspot.com/2011/08/42-hadis-kelebihan-menuntut-ilmu.html

Anak rimau disusukan mawas

- Foto REUTERS
BANGKOK: Mawas berusia dua tahun ini, yang bernama 'Do Do', sedang memberi susu kepada seekor anak harimau berusia 60 hari, yang digelar 'Aorn', di Taman Buaya dan Haiwan Prakan di wilayah Samut Prakan, di pinggir ibu kota Thailand ini, semalam.Taman buaya itu, yang menjadi tarikan pelancong, menempatkan kira-kira 80,000 buaya dan merupakan yang paling besar di Thailand.
http://cyberita.asia1.com.sg

45 terkorban dalam serangan askar Syria di Hama

AMMAN: Kereta-kereta kebal Syria melancarkan tembakan, manakala askar-askar bersenjatakan mesingan menyerbu bandar Hama semalam, membunuh sekurang-kurangnya 45 orang awam, dalam usaha pihak berkuasa menghancurkan pemberontakan terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, kata penduduk dan aktivis.
Askar-askar pemerintah memulakan serangan mereka ke atas bandar itu - tempat berlakunya satu pembunuhan beramai-ramai pada 1982 - pada waktu fajar sejak menyerangnya hampir sebulan lalu.Sambil memetik para pegawai hospital, sebuah badan hak asasi Syria berkata perangkaan kematian dijangka meningkat dengan puluhan lagi cedera parah.Seorang doktor, yang enggan namanya didedahkan, memberitahu agensi berita Reuters bahawa kebanyakan mayat telah dibawa ke hospital-hospital Badr, alHorani dan Hikmeh di bandar itu.Ramai lagi orang awam yang cedera dan usaha pemindahan darah kini menghadapi masalah kerana kekurangan bekalan, kata beliau menerusi telefon dari bandar tersebut, yang mempunyai sekitar 700,000 penduduk.'Kereta-kereta kebal menyerang dari empat arah. Mereka menembak dengan menggunakan mesingan secara rambang dan memusnahkan sekatan-sekatan jalan yang didirikan penduduk,' kata doktor itu lagi, di celah-celah bunyi tembakan mesingan di bahagian latarnya.Hama amat penting bagi gerakan antipemerintah di Syria kerana bapa Encik Assad, Allahyarham mantan Presiden Hafez al-Assad, pernah menghantar askaraskarnya menghancurkan pemberontakan yang dipimpin kumpulan pemisah Islam pada 1982, dan membunuh hampir 30,000 orang dalam peristiwa paling berdarah dalam sejarah moden Syria.Seorang penduduk berkata dalam serangan semalam, mayatmayat dibiarkan bergelimpangan di jalan-jalan raya dan ini bermakna bahawa perangkaan kematian kemungkinan bertambah.Penembak hendap tentera memanjat ke bumbung bangunan syarikat pembekal kuasa milik pemerintah dan penjara utama bandar itu dengan menembak ke arah penduduk, katanya.Encik Assad sedang cuba menamatkan pemberontakan terhadap pemerintahannya sejak Mac lalu, setelah didorong oleh pemberontakan yang berlaku di Tunisia dan Mesir. -- Reuters.
http://cyberita.asia1.com.sg

62 korban protes di Syria

AMMAN 31 Julai - Sekurang-kurangnya 62 penduduk awam terkorban apabila kereta kebal Syria menggempur Hama pada subuh hari ini untuk menghancurkan protes besar-besaran menentang rejim Presiden Bashar al-Assad, selepas mengepung bandar itu selama hampir sebulan.
Seorang doktor berkata, sejumlah 62 mayat dibawa ke hospital-hospital Badr, al-Horani dan Hikmeh di bandar di tengah Syria itu.
Lebih 100 lagi cedera dan hospital mengalami kekurangan bekalan darah, katanya menerusi telefon dari Hama, yang mempunyai kira-kira 700,000 penduduk.
"Kereta kebal menyerang dari empat arah, melepaskan tembakan mesingan berat secara rambang dan merempuh sekatan jalan yang didirikan oleh penduduk," kata doktor itu.
Seorang penduduk berkata, banyak mayat bergelimpangan di jalan raya dan penembak curi tentera memanjat ke bumbung bangunan syarikat elektrik kerajaan dan penjara utama.
Tembakan meriam kereta kebal kedengaran pada kadar empat seminit di sekitar utara Hama manakala bekalan elektrik dan air ke kawasan kediaman utama diputuskan, taktik yang biasa digunakan oleh tentera apabila menggempur sesebuah bandar untuk menghancurkan protes, kata penduduk.
Bashar yang sudah memerintah selama 11 tahun sedang berusaha untuk menghancurkan pemberontakan yang meletus pada Mac lalu dan kini merebak ke seluruh negara ini.
Pihak berkuasa Syria sudah mengusir kebanyakan wartawan bebas, menjadikan sukar untuk mengesahkan laporan mengenai pertempuran.
Hama menjadi medan pembunuhan beramai-ramai pada 1982 apabila bapa Bashar, bekas Presiden Hafez al-Assad mengerahkan tentera untuk menghancurkan pemberontakan puak berhaluan Islam.
Askar Hafez menyerang kawasan kediaman dan membunuh 30,000 penduduk dalam episod paling berdarah dalam sejarah Syria moden.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan yang dahulunya antara sekutu utama Bashar, pada Mei lalu memberi amaran, 'kita tidak mahu melihat berlaku lagi pembunuhan beramai-ramai di Hama'. - Reuters
http://www.utusan.com.my

Ikan keli albino terbesar pernah dipancing

BANGGA...Chris  Grimmer (kiri) bersama dua rakannya menunjukkan ikan keli  albino yang ditangkapnya, semalam.
BANGGA...Chris Grimmer (kiri) bersama dua rakannya menunjukkan ikan keli albino yang ditangkapnya, semalam

LONDON: Ikan gergasi ini membolehkan seorang pemancing warga Britain mencatatkan rekod baru.
Ikan itu, yang ditangkap oleh Chris Grimmer adalah ikan keli albino paling besar pernah ditangkap oleh seorang pemancing.

Ikan sepanjang 2.44 meter itu dan seberat 88 kilogram adalah satu kilogram lebih berat daripada yang ditangkap oleh wanita buta, Shelia Penfold, tahun lalu.

Chris, 35, menghabiskan masa 30 minit untuk cuba menaikkan ikan keliberkenaan selepas ia memakan umpannya.

Pemancing berasal dari Sheffield itu meraikan kejayaannya mencatatkan rekod baru itu dengan mengadakan jamuan bersama rakannya di tebing Sungai Ebro, berhampiran Barcelona, Sepanyol.

Ikan itu sungguh besar hingga menyebabkan batang pancing Chris bengkok dua apabila haiwan itu memakan umpan palet ikan halibut.


Suasana menjadi riuh di tebing sungai dengan orang ramai bersorak dan bertepuk tangan ketika dia menaikkan ikan berkenaan.Sheila Penfold dari Wandsworth, selatan London, menangkap ikan keli albino seberat 86 kilogram pada Oktober tahun lalu.Ikan keli terbesar pernah ditangkap di dunia ialah seberat 292 kilogram, Ikan Gergasi Mekong, yang ditangkap di Thailand pada 2005. - DM
http://www.hmetro.com.my

Syed Ahmad Jamal selamat dikebumi

Foto
Syed Ahmad Syed Jamal

Keluarga harap cadangan Allahyarham dilaksana

GOMBAK: Seniman Negara, Datuk Syed Ahmad Syed Jamal, yang menghembuskan nafas terakhir, malam kelmarin di rumahnya akibat keuzuran, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu, Gombak, kira-kira jam 11.30 pagi, di sini, semalam.
Pemergian Allahyarham yang juga pelopor aliran ekspresionisme abstrak di Malaysia, turut diberikan penghormatan terakhir oleh Ketua Pengarah Balai Seni Lukis Negara, (BSLN) Datuk Mohd Yusof Ahmad dan Pengarah RA Fine Arts Gallery, Raja Ahmad Aminullah.
Allahyarham yang pernah menyandang jawatan Pengarah BSLN pada 1983 hingga 1991, meninggalkan seorang balu, Datin Hamidah Mohd Noor, 69 bersama dua anak, Syed Nabil Syed Ahmad, 39 dan Syed Nurl Haq Syed Ahmad, 35.

Balu Allahyarham, Hamidah ketika ditemui berkata, beliau berharap cadangan suaminya memartabatkan seni negara dapat dilaksanakan supaya hasil karya berkenaan menjadi pemangkin kepada generasi muda.

“Sepanjang hayatnya Allahyarham sentiasa memikirkan mengenai karya dan matlamat seni negara sehinggalah detik terakhir sebelum pemergiannya dan saya berharap ia dapat diteruskan, “ katanya.

Mohd Yusof berkata, pemergian Syed Ahmad kehilangan besar dalam arena seni negara berikutan Allah-yarham sasterawan berprolifik tinggi.
“Kami di BSLN bernasib baik kerana dapat menyimpan hasil karya beliau dan walaupun Allahyarham meninggalkan kami, namun lukisannya akan tetap diingati dan diminati, “ katanya.

Beliau berkata, BSLN pernah menganjurkan pameran besar-besaran Allahyarham secara solo iaitu ‘Petrospektif : Syed Ahmad Jamal Pelukis’ yang merakam perjalanan seni beliau sepanjang lima dekad bermula 1955, dua tahun lalu, selain memuatkan hasil karya beliau dalam pameran Kepada-Mu Kekasih pada 2010.
http://www.bharian.com.my

Peniup serunai tomoi kena tikam

Mangsa maut bergelut dengan anak tiri 
ALOR SETAR: Seorang peniup serunai kejohanan tomoi mati ditikam dipercayai oleh anak tirinya selepas mereka bergelut akibat perselisihan faham berkaitan

masalah keluarga di Kampung Tebengau, Kuala Kedah di sini, malam kelmarin. Dalam kejadian jam 7.45 malam itu, mangsa Ismail Ahmad dikatakan menyerang anak tirinya berusia 32 tahun menggunakan kayu ketika dia yang juga seorang mekanik sedang membaiki kereta di rumah rakannya di kampung berkenaan.

Dalam pergelutan itu, kepala mangsa terhantuk pada pembetung perigi hingga berdarah, namun beliau bangun semula menyebabkan suspek menikamnya beberapa kali menggunakan pisau lipat yang terkena pada dada serta kepalanya. 

Ketua Polis Daerah Kota Setar, Asisten Komisioner Adzaman Mohd Jan, berkata akibat tikaman itu mangsa rebah dan dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah (HSB) oleh seorang jiran bersama anak tirinya yang lain dan dimasukkan ke Unit Rawatan Rapi (ICU). 

Bagaimanapun mangsa disahkan meninggal dunia jam 9.15 malam. 
Katanya, selepas kejadian itu, suspek melarikan diri ke rumah rakannya tetapi menyerah diri di Balai Polis Kuala Kedah pada jam 10.10 malam. 

“Siasatan awal mendapati pergaduhan itu berpunca dari perselisihan faham dan masalah dalaman keluarga menyebabkan mangsa yang terlalu marah menyerang anak tirinya. 

“Malah, laporan bedah siasat juga mengesahkan mangsa mati akibat tikaman yang mengenai dada kirinya,” katanya. 

Kes itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu bunuh.
http://www.bharian.com.my

80 terbunuh dalam pertempuran di Syria

AMMAN: Kereta kebal Syria melepaskan tembakan meriam dan mesingan ketika menggempur bandar Hama semalam, menyebabkan 80 orang awam terbunuh, menurut aktivis hak asasi manusia.

Ia adalah antara hari paling buruk dalam penentangan umum terhadap Presiden Bashar al-Assad.
Serangan ke atas Hama, medan pembunuhan beramai-ramai pada 1982 di mana bapa Assad menghancurkan kebangkitan gerakan Islam, bermula pada waktu subuh menjelang Ramadan selepas pihak tentera mengepungnya hampir sebulan.
Penduduk Hama memberitahu Reuters menerusi telefon bahawa kereta kebal dan penembak tepat melepaskan tembakan ke arah kawasan perumahan di mana orang ramai mendirikan sekata bagi menyekat kemaraan tentera.

Agensi berita Syria melaporkan pihak tentera memasuki Hama bagi mengusir kumpulan bersenjata "yang mengganas terhadap rakyat".

Seorang pegawai Kedutaan Amerika Syarikat di Damsyik menyifatkan kenyataan rasmi itu sebagai "mengarut". - Reuters
http://www.bharian.com.my

Lelaki kena mercun buta

AHMAD JAZIMIN selepas menerima rawatan di PPUM, semalam.
AHMAD JAZIMIN selepas menerima rawatan di PPUM, semalam.

 

Mata dimasuki serpihan letupan ketika sokong Harimau Malaya
PETALING JAYA: Seorang peniaga yang bertandang ke Stadium Nasional, Bukit Jalil, Khamis lalu untuk memberi sokongan kepada skuad Harimau Malaya ketika perlawanan kelayakan Piala Dunia menentang Singapura, buta mata kanan akibat terkena serpihan mercun dilempar penonton.
Mangsa, Ahmad Jazimin Jalaluddin, 29, yang mengusahakan perniagaan mencetak kad kahwin di Bangi, pecah bola mata kanannya dan dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) di sini, sejak malam Khamis lalu.
Lebih menyedihkan, akibat kejadian itu, mangsa juga tidak dapat menemani isterinya, Nur Hardyawati Ismail, 28, yang dimasukkan ke wad bersalin hospital sama, pagi semalam, untuk menimang cahaya mata pertama mereka.

Ahmad Jazimin berkata, kejadian berlaku jam 8.40 malam, sejurus selepas lagu Negaraku dimainkan apabila beliau yang duduk di tempat duduk terbuka bertentangan tempat kenamaan, mendengar bunyi letupan sebelum mata kanannya terasa pedih.

“Saya kemudian merasakan sesuatu keluar dari kelopak mata kanan dan apabila dipegang, saya melihat darah pada tangan selain lendir berwarna putih sebelum dipapah keluar stadium oleh dua rakan.

“Dalam keadaan kesakitan, dua rakan memapah saya keluar dari stadium di celah-celah orang ramai sebelum ternampak sebuah ambulans di pekarangan stadium dan saya dibawa ke PPUM untuk rawatan,” katanya yang ditemani ibu, Surakiah Mamat, 63, ketika ditemui di PPUM, semalam.
Ahmad Jazimin yang juga ahli Kelab Penyokong Siber Bola Sepak Kelantan (Kelate.Net) menjalani pembedahan hampir lima jam mulai jam 4 pagi, Jumaat lalu, namun doktor mengesahkan mata kanannya tidak dapat diselamatkan.

Difahamkan, beliau masih diberikan rawatan rapi bagi mengelak jangkitan kuman yang boleh menyebabkan saraf matanya rosak.

Bagaimanapun, Ahmad Jazimin tetap bersemangat dan tidak serik ke stadium untuk menyaksikan perlawanan skuad kebangsaan selepas ini, tetapi berharap Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) dan pengurusan stadium mengambil langkah pencegahan lebih ketat bagi mengelak kejadian menimpanya berulang.

“Saya sedih memikirkan nasib keluarga kerana punca pendapatan bergantung kepada perniagaan yang saya jalankan. Malah, saya terkilan kerana tidak dapat menemani isteri yang akan melahirkan cahaya mata pertama kami pada bila-bila masa,” katanya.

Rakannya, Mohd Azhari Ariffin, 29, berkata beliau kesal kerana aspek keselamatan tidak dititikberatkan pada perlawanan itu memandangkan ketika masuk ke dalam stadium, anggota keselamatan yang mengawal pintu masuk tidak membuat pemeriksaan rapi, sebaliknya hanya bertanya sama ada beliau membawa pemetik api.

Beliau membuat laporan polis berhubung kejadian menimpa Ahmad Jazimin di Balai Polis Bukit Jalil, Jumaat lalu.

Presiden Persatuan Anak Kelantan Darul Naim Selangor dan Kuala Lumpur (PERSADA), Ali Hanafiah Mohamed, berkata pihaknya akan menyediakan khidmat guaman bagi membolehkan Ahmad Jazimin menyaman pihak berkaitan.

Ketua Polis Daerah Cheras, Asisten Komisioner Mohan Singh Tara Singh, mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu dan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan.
http://www.bharian.com.my

Gaddafi ancam bunuh Berlusconi

ROME: Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi dilaporkan mengancam untuk membunuh Perdana Menteri Itali, Silvio Berlusconi, lapor akhbar Corrierre della Sera.
Berlusconi mengetahui mengenai rancangan pembunuhan itu melalui sumber yang boleh dipercayai tetapi pemimpin Itali terbabit enggan mengesahkan lebih lanjut.
Berlusconi berkata, Gaddafi tidak merujuk kepada tindakan menghancurkan kerjaya politiknya tetapi kematiannya, lapor akhbar itu.
“Ada orang dengar Gaddafi membuat ikrar melaksanakan perkara itu,” kata Berlusconi yang dipetik akhbar terbabit. 

Libya dilanda pertempuran antara pasukan tentera pro dan anti Gaddafi sejak Februari lalu. 

Satu operasi antarabangsa tentera bermula pada Mac berikutan satu resolusi dan dilanjutkan sehingga September. 

Itali memainkan peranan penting dalam operasi tentera Barat di Libya. 
Dalam kejayaan terbaru, pemberontak Libya menawan perkampungan Josh di kaki gunung Nafusa, barat negara itu. 

“Kami tawan Josh dan sedang menuju ke arah Barat. Kami sedang cuba menawan Tiji pula,” kata panglima perang pemberontak, Juma Brahim. – Agensi 
http://www.bharian.com.my

Wanita ampun pencurah asid

FOTO 2009 menunjukkan Ameneh bersama gambarnya sebelum diserang asid.
FOTO 2009 menunjukkan Ameneh bersama gambarnya sebelum diserang asid.FOTO 2009 menunjukkan Ameneh bersama gambarnya sebelum diserang asid.

Pemuda Iran serang pelajar terlepas hukuman qisas pada saat akhir

TEHRAN: Seorang pemuda Iran terlepas daripada hukuman matanya dibutakan selepas perbuatannya mencurah asid ke muka pelajar wanita diampunkan mangsa, semalam, lapor laman web televisyen kerajaan.
“Oleh kerana mangsa serangan asid, Ameneh Bahrami, mengemukakan permohonan, Majid Movahedi yang dijatuhkan hukuman qisas (balasan setimpal dengan perbuatan) diampunkan pada saat akhir selepas mangsa memutuskan untuk memaafkannya,” menurut laporan itu.
Majid dijatuhkan hukuman dibutakan matanya pada 2009 selepas didapati bersalah melemparkan asid ke muka rakan sekuliah di universitinya, Ameneh.

Majid bertindak melampaui batas selepas Ameneh berulang kali menolak lamarannya untuk mendirikan rumah tangga bersama.

Pada pertengahan Mei lalu, mahkamah mengarahkan hukuman membutakan Majid ditangguhkan tanpa sebarang alasan rasmi diberikan kepada umum.

Ameneh memberitahu agensi berita ISNA yang beliau mengampunkan penyerangnya kerana ‘Allah bercakap mengenai qisas dalam al- Quran tetapi Dia juga menyarankan pengampunan’ dan tindakan itu lebih mulia berbanding qisas.
“Saya bertungkus lumus selama tujuh tahun untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa orang yang mencurah asid perlu dihukum menerusi qisas, tetapi hari ini saya mengampunkan Majid kerana ini adalah hak saya.

“Saya lakukan ini kerana negara saya, kerana negara lain melihat apa yang kami lakukan,” tambahnya. – AFP
http://www.bharian.com.my

Makan dulu baru rompak

RIYADH: Pekerja di sebuah pusat beli-belah di Makkah terkejut apabila melihat tempat kerja mereka dirompak.

Lebih mengejutkan, perompak berkenaan turut sempat menjamu selera dengan makan sarapan dalam stor sebelum meninggalkan premis itu, lapor al Madinah yang dipetik agensi berita di sini, semalam.
Perompak terbabit dipercayai memecah masuk pusat beli-belah berkenaan selepas tengah malam dan memutuskan untuk mengisi perut terlebih dulu sebelum meninggalkan pusat beli-belah itu dengan barangan yang dicuri.
Mereka meninggalkan sisa makanan tanpa mencuci stor itu terlebih dulu dan tidak mengambil langkah untuk membuang ‘tanda’ kehadiran mereka di situ.

Anggota polis yang tiba kemudian mengumpulkan sampel cap jari dari stor itu dan mula mencari pencuri terbabit. – Agensi.
http://www.bharian.com.my

16 pancaran jadi isyarat mula puasa


PANCARAN lampu dilakukan  di menara jam Makkah  bagi mengumumkan permulaan Ramadan 
di Arab Saudi, semalam.

PANCARAN lampu dilakukan di menara jam Makkah bagi mengumumkan permulaan Ramadan di Arab Saudi, semalam.
Menara jam Makkah isytihar Ramadan 

MAKKAH: Menara jam diraja Makkah, menara kedua tertinggi di dunia, mula memancarkan 16 pancaran cahaya hingga ketinggian 10 kilometer petang semalam bagi mengumumkan permulaan Ramadan.
Pembesar suara juga dipasang di puncak menara bagi memperdengarkan laungan azan dari Masjidil Haram boleh didengar pada jarak tujuh kilometer manakala lampu berkuasa tinggi dengan sinaran berwarna putih dan hijau ketika azan berkumandang boleh dilihat sehingga 30 kilometer.
“Sinaran lampu itu bertujuan memberi kemudahan kepada orang ramai yang ada masalah pendengaran mengetahui masa solat,” lapor akhbar itu. 

Akhbar Arabnews juga menyatakan, permukaan jam berkenaan berwarna putih manakala jarumnya berwarna gelap ketika siang, bertukar hijau serta putih pada waktu malam. 

Projek mega jam gergasi berkenaan dilaksanakan di menara ke lima projek Wakaf Raja Abdul Aziz, yang membabitkan pembinaan tujuh menara di Makkah. 

“Semua persediaan menerima tetamu Ramadan di hotel penginapan menempatkan menara jam sudah lengkap. 
Bilik dan suite mempunyai rekaan dalaman bercirikan Islam bagi menambahkan keindahan Ramadan,” kata pengarah telekomunikasi dan promosi perniagaan Hotel Antarabangsa Fairmont Raffles di Makkah, Khaled Yamaq. 

Hotel Menara Jam Makkah mempunyai ketinggian 601 meter dengan 76 tingkat dan 858 suite serta mengadap Masjidil Haram. 

“Kebanyakan jemaah dari pelbagai negara akan melawat menara itu bagi melihat lebih dekat seni bina menara jam. Kami menyediakan juadah berbuka puasa dan sahur untuk 1,000 tetamu dengan menu sajian dari 15 negara,” katanya. 

Agensi Media Arab Saudi melaporkan bedilan meriam dilepaskan tujuh kali di Makkah menandakan permulaan Ramadan. – Agensi 
http://www.bharian.com.my

Dunia Islam tegang sambut Ramadan

pix_gal0
Pertumpahan darah akibat keganasan, konflik dalaman 

MAKKAH: Umat Islam di seluruh dunia memulakan hari pertama menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini di dalam pelbagai suasana, dengan tunjuk perasaan, bantahan dan peperangan masih berterusan di beberapa buah negara.
Pada masa sama, kumpulan aktivis dan laman web berita Islamonline meramalkan tunjuk perasaan untuk mendesak pemulihan sistem demokrasi di sesetengah negara Islam semakin meningkat menjelang 10 hari terakhir bulan yang dianggap paling mulia di dalam kalendar Islam itu.
Di GHAZNI (Afghanistan) sekurang-kurangnya 10 pengawal dari sebuah syarikat keselamatan persendirian terbunuh dalam satu serangan ke atas sebuah konvoi yang membawa bekalan untuk tentera asing semalam. 

Jurucakap di pejabat gabenor wilayah, Maroof Ayubi, berkata pertempuran berlaku selepas konvoi terbabit diserang hendap kumpulan pemisah bersenjata di sini. 

Sementara itu, dalam satu serangan bunuh diri di luar ibu pejabat polis di bandar Lashkar Gah menyebabkan 12 anggota keselamatan dan seorang kanak-kanak terbunuh. 

Di HAMA (Syria) seramai 95 orang terbunuh apabila pasukan tentera menyerang penunjuk perasaan di bandaraya Hama di tengah, Syria, semalam. 
“Tentera dan anggota keselamatan memasuki Hama pagi ini dan melepaskan tembakan ke atas orang awam, menyebabkan ramai terbunuh manakala berpuluh yang lain cedera,” kata aktivis kumpulan Pemerhati Hak Asasi Syria, Rami Abdel Rahman. 

Beliau berkata, lebih 1,500 orang awam dan 360 anggota keselamatan terbunuh, manakala 12,000 orang ditahan dan beribu-ribu lagi melarikan diri ke Turki sejak tunjuk perasaan tercetus di Syria pertengahan Mac lalu. 

Di XINJIANG (China) 10 orang terbunuh dan 28 lagi cedera dalam serangan dilakukan dua lelaki etnik Uighur, menggunakan pisau di wilayah ini yang dilanda masalah ketegangan kaum. 

Laman web kerajaan tianshannet.com melaporkan, dua suspek merampas trak yang sedang berhenti di lampu isyarat di sebuah pasar di Kashgar dan membunuh pemandunya. Dalam serangan kedua, 10 lagi maut dan empat ditembak mati polis. 

Jurucakap kerajaan, Hou Hanmin, berkata dalam kejadian itu, seorang daripada penyerang berjaya dibunuh, manakala seorang lagi ditahan tidak lama kemudian. Punca serangan masih disiasat. 

Di ADEN (Yaman) sekurang-kurangnya 42 orang terbunuh dalam keganasan di Zinjibar yang kini dikuasai kumpulan al-Qaeda, kata tentera dan pihak berkuasa tempatan. 

Seorang pegawai tentera berkata, seramai 11 orang termasuk pegawai kanan tentera, terbunuh dalam pertempuran dengan militan di Dofas, 15 kilometer ke selatan Zinjibar. 

“Anggota kumpulan al-Qaeda yang berkubu di Dofas, menyerang tentera menggunakan mesingan semalam, menyebabkan dua pegawai dan empat askar terbunuh. Seramai sembilan orang lagi cedera dalam serangan itu,” katanya. 

Di RABAT (Maghribi) Raja Mohammed VI mengarahkan sempadan negara itu dengan Algeria dibuka semula dan meminta pilihan raya diadakan apabila 98 peratus rakyat bersetuju dengan pembaharuan politik yang disokong beliau.

Keadaan di Maghribi secara keseluruhannya dilaporkan tegang, manakala penunjuk perasaan meningkatkan desakan supaya proses pembaharuan di negara itu dilaksanakan dengan segera. 

Di ABUJA, kerajaan Nigeria akan mengadakan perbincangan terbuka dengan kumpulan Islam berikutan beberapa kejadian letupan bom dan tembakan di timur laut negara itu, kata satu kenyataan kerajaan semalam. 

Kenyataan itu menyebut, Presiden Goodluck Jonathan sudah menamakan tujuh anggota jawatankuasa yang akan menghadiri perbincangan termasuk menteri pertahanan, menteri buruh dan menteri Ibu Negara Persekutuan. 

Jawatankuasa itu akan mengadakan rundingan dengan puak Islam Boko Haram dan memastikan pasukan keselamatan yang pernah melancarkan kekerasan ke atas kumpulan itu bersikap lebih profesional pada masa depan. – AFP 
http://www.bharian.com.my

Kecewa Perkeso tolak permohonanNORIAH menunjukkan kesan kebakaran dan kecacatan yang dialami suaminya, Hussein menyebabkan beliau tidak dapat lagi bekerja di Seremban semalam.


SEREMBAN – Seorang bekas pekerja bank yang mengalami kecacatan kekal selepas terlibat dalam kebakaran setahun yang lalu melahirkan rasa kecewa dan tertekan apabila permohonannya untuk mendapatkan pampasan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) ditolak.
Menurut Hussein Ibrahim, 55, lebih malang dia kini tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menampung keluarganya termasuk empat anak yang masih belajar kerana sudah bersara baru-baru.
Katanya, dia mengalami kecederaan ketika membantu isterinya, Noriah Abdul Samad, 48, berniaga makanan kecil-kecilan berhampiran Pasar Besar Seremban di sini pada Julai tahun lalu.
“Sebelum pergi bekerja saya singgah di gerai isteri untuk membantunya menghidupkan generator.
“Ketika menuang petrol ke dalam generator secara tiba-tiba api dapur menyambar baju menyebabkan badan saya terbakar,” katanya ketika ditemui di sini semalam.
Beliau berkata, ekoran kemalangan itu dia mengalami kecederaan pada tangan kanan, telinga dan sebahagian badan sehingga terpaksa dirawat di hospital selama lebih sebulan.

Patung disangka bayi lemas dalam kereta
GAMBAR menunjukkan patung yang disangka bayi di dalam sebuah kereta di Worksop, Britain baru-baru ini.


WORKSOP, Britain - Beberapa anggota polis memecahkan tingkap cermin sebuah kereta kerana menyangka satu patung di dalam kenderaan itu ialah bayi yang ditinggalkan berseorangan oleh keluarganya, lapor sebuah akhbar semalam.
Kejadian itu berlaku apabila seorang pejalan kaki menyangka patung tersebut ialah bayi yang mungkin akan mati kerana ditinggalkan keluarganya berseorangan manakala semua tingkap kereta ditutup.
Pejalan kaki itu kemudian bertindak menghubungi polis.
Beberapa anggota polis kemudian memecahkan tingkap kereta itu bagi menyelamatkan patung tersebut yang disangka bayi baru-baru ini.
Namun, mereka kemudian mendapati bayi itu hanya patung.
Polis terpaksa membayar ganti rugi sebanyak £200 (RM974) ekoran tingkap kereta itu dipecahkan.
Patung itu adalah milik seorang budak perempuan, Chanel Cristofis berusia lima tahun.
Polis memberitahu bapa budak itu supaya tidak lagi meninggalkan patung berkenaan di dalam kereta. - Agensi

Trauma selepas diculik, samunNOR menunjukkan kesan lebam pada tangannya akibat dikasari empat penjenayah di Kampung Guntung Lua, Setiu Jumaat lalu.


SETIU – “Saya kini trauma dan menjadi takut apabila melihat kelibat lelaki lain kerana ia mengingatkan kejadian saya dilarikan sebelum disamun.”
Perasaan tersebut menghantui seorang guru wanita yang ingin dikenali sebagai Nor, 35, yang diculik sebelum disamun RM20,000 oleh sekumpulan empat lelaki menaiki sebuah kereta Perodua Myvi di hadapan rumahnya di Kampung Guntung Luar dekat sini Jumaat lalu.
Menurut Nor, sejak kejadian itu, kehidupannya begitu terganggu dan tidak tenang terutamanya apabila berdepan dengan sekumpulan lelaki.
Katanya, pengalaman hitam dalam hidupnya itu pasti akan diingatinya sampai bila-bila dan perlu mengambil masa untuk menjadi normal.
Mengimbau semula kejadian itu, Nor memberitahu, sebelum kejadian dia berada di laman rumah bersama seorang anak perempuannya berusia dua tahun sebelum didatangi seorang lelaki bertanyakan mengenai ‘Abang Din’ kira-kira pukul 6.30 petang.
“Lelaki itu kemudian beredar selepas saya mengatakan tidak tahu sebelum dia sekali lagi datang berlegar-legar di kawasan perumahan dengan menaiki kereta Myvi dengan tiga rakannya.
“Dia kemudian berhenti di depan rumah saya. Saya cuba masuk ke dalam rumah kerana takut tetapi dua lelaki yang keluar dari kereta terus memegang tangan dan menarik saya masuk ke dalam kereta,” ceritanya ketika ditemui di rumahnya di sini semalam.
Semalam Kosmo! melaporkan, Nor kerugian RM20,000 selepas tiga utas gelang, seutas rantai dan sebuah telefon bimbit miliknya dilarikan empat suspek dalam kejadian culik di depan rumahnya.