• Dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah.

  • Tafsiran ayat tersebut di atas. Ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada seseorang termasuk ni’mat yang harus disyukuri, dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepada-Nya bila diberi nama yang baik yang tidak diperhambakan kepada selain-Nya, karena pemberian nama yang diperhambakan kepada selain-Nya adalah syirik.

  • Perbuatan syirik dalam sekedar pemberian nama saja, tanpa bermaksud hakekatnya.

  • Anak puteri yang sempurna wujud jasmaninya, yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan ni’mat .

  • Telah disebutkan oleh ulama Salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Dikutip dari buku: “Kitab Tauhid” karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
    Penerbit: Kantor Kerjasama Da’wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.
    Sumber Memberi Nama Yang Diperhambakan Kepada Selain Allah : http://assunnah.or.id